Vipa – kamp og kurtise i kulturmarka

Pris: 350 kroner
124 sider, 138 foto
Bla i boka
Bestill boka
Gratis frakt innanlands
ISBN: 978-82-692257-0-9

Vipa er ein karakterart for kulturmarka som mange er glad i. Det er ein sosial fugl som viser eit stort spenn i åtferd på sin veg gjennom sesongen for å fram ungane sine. I denne boka ber det ut på vipemarkene. Gjennom foto, åtferdsskildringar, forskingsresultat og anekdotar følger vi vipene på nært hald gjennom hekkesesongen.

– «Vipa – kamp og kurtise i kulturmarka» viser hvordan en unik fugl i norsk fauna fungerer i samspill med omgivelsene.
– Grønstøls språk er direkte og skildrende. Ofte plasserer han seg selv som observatør i terrenget, noe som gir en opplevelse av å komme tett på vipas liv.
– Boka beskriver konkret hvordan vipa lever, med omfattende illustrasjonsmateriale.
– Grønstøls bildeutvalg viser vipas liv i dens naturlige omgivelser.
– Også her fungerer bildematerialet godt.
– Boka viser, også med humor, fordeler og ulemper ved å ha én, to eller tre maker.
– Store deler av boka er engasjerende lesning, tilgjengelig også for amatører.
Tom Egil Hverven, Klassekampen

– Gaute Grønstøl har skrive ein lettlesen og innhaldsrik biografi om vipe, ein kjærkomen gjest i kulturlandskapet langs kysten.
– Boka er eit oppkomme av biologisk kunnskap, og for faginteresserte (som denne meldaren) er det òg forfriskande å få innblikk i metodane for litt av dei omfattande feltstudia som ligg bak.
– Grønstøl har forska mykje på åtferd og skriv detaljert og underhaldande om korleis åtferda blir styrt av grunnleggjande mekanismar som evolusjon og fysisk utsjånad, men òg av erfaring og motivasjon dei einskilde fuglane har.
– Boka er gjeven ut på eige forlag, med god teknisk kvalitet og omfattande bruk av gode og illustrerande fargebilete, dei fleste tekne av forfattaren.
Arve Nilsen, Dag og Tid

– Det var både gjevande og litt sårt å få i hendene denne innhaldsrike og flotte boka om fuglen me alle er så glade i – særleg her på Jæren – vipa. Gjevande av di det var så kjekt og triveleg å ta til seg all den kunnskapen som boka inneheld. Men litt sårt av di arten er truga.
– Paring, egglegging, ruging, ungeperioden, trekk, overvintring – det er med alt saman. Til dels med såpass detaljert info at eit og anna blir vanskeleg for ein lek lesar å skjøna. Men du verda – eg er imponert over all kunnskapen Grønstøl har tileigna seg. Og ikkje mindre imponert over alle flotte vipe-bileta. Både jærbuar og andre vipe-interesserte, og alle slags ornitologisk interesserte især: Ta og les!
Paul Odland, Dagen

– Dette er en underholdende og estetisk tiltalende bok som passer bra for generelt natur- og fugleinteresserte mennesker, men den har også en faglig tyngde som vil glede biologistudenter og andre som er interesserte i teori og arbeidsmetoder.
– Boka har en behagelig oppbygging som raskt lar deg bli kjent med vipa.
– Det jordnære, tillitsvekkende språket, kombinert med fotografiene, gir nesten følelsen av å være på fugletitting med en engasjert og kunnskapsrik venn.
– Grønstøl smitter med sin begeistring på en subtil måte og hjelper stadig leserens forståelse med morsomme sammenligninger og analogier.
– Innimellom tar han også vipas perspektiv, som resulterer i skildringer skrevet med en nærhet og kjærlighet som vil få deg til å trekke på smilebåndet flere ganger.
– Gjennom hele boka får du uanstrengte innblikk i hvordan forfatteren og kollegaer har gått fram for å tilegne seg kunnskap om vipa i felt og hvordan man arbeider med forskningsspørsmål generelt; fra dannelsen av hypoteser, til gjennomføring av eksperimenter og tolkning av observasjoner og resultater.
– Hele reisen er godt faglig fundert og morsomme anekdoter fra felt gjør boka til svært fornøyelig, lærerik lesning (også for de uten særlig kjennskap til biologi eller fugl fra før).
Åsta Dale, Biolog — tidsskrift for Norsk Biologforening

– Dette er en lettlest, lærerik, underholdende og morsom bok som er godt skrevet og gir oss et fasinerende innblikk i vipas familieliv og utfordringer.
– Deler av boka, særlig kapitlet «Intrigar og sosiale spel» gir sterke assosiasjoner til mellommenneskelige forhold og er et speilbilde av den menneskelige verden med undertitler som «Kjønnskonflikt og foreldreomsorg», «Farsskapsannsyn og farsbidrag», «Utruskap og tap av farskap» og «Egoisme innanfor samarbeidsparaplyen».
– Boka er rikt illustrert med gode og instruktive bilder.
Trygve T. Poppe, Norsk veterinærtidsskrift

– Etter å ha lese boka til Gaute Grønstøl om vipa, får ein straks lyst til å kome seg ut til ein vipelokalitet, tre eit kamuflasjetelt over hovudet, setje seg godt til rette og ha tid nok til å oppleve det mangfaldige, men ikkje heilt bluferdige livet som utspeler seg der ute på vipemarkene, noko som på framifrå vis blir skildra i denne boka!
– Kapitla som handlar om hekkebiologi er smekkfulle av interessant stoff frå forskinga hans.
– Einkvar fugleinteressert, uansett fagleg bakgrunn, trur eg vil bruke ein god del meir tid ved vipelokalitatane etter å ha lese denne boka.
Anders Heien, Fuglar i Vestland

– Gaute Grønstøl har laga ei vakker bok om vipas liv og levevis. Boka er dessutan utstyrt med usedvanleg mange og fine bilete av denne vakre og livlege fuglen.
Per Ole Lefdalsnes, Fjordabladet

– Boka gir eit fascinerande bilete av den spesielle fuglearten som vipa er, og forfattaren syner samspelet som denne fuglen har med natur og omgivnad i dyreverda på ein glimrande måte.
Olaf Almenningen (konsulentfråsegn)

– Boka gir en solid innføring i vipas levesett, men i tillegg er teksten vinklet mot bakenforliggende årsaker til observerte mønstre. Dette siste hever boka over det en vanligvis finner i tilsvarende artsmonografier om fugl. Forfatterens grundige innsikt i evolusjonær teori gjør at han har kunnet gi stoffet en popularisert framstilling som ikke setter ekstra krav til faglig bakgrunn hos leseren, samtidig som den faglige presisjonen er beholdt.
Ingvar Byrkjedal (konsulentfråsegn)

Bestill boka

Utdrag av boka:

Elles, for spesielt interesserte har eg børsta støv av ei lenke til eit NRK-produsert «Ut i naturen»-program vi laga om vipa i 1999: Luft og kjærlighet


Gaute Grønstøl (f. 1968) studerte biologi ved Universitetet i Bergen. I 1994 tok han hovudfagseksamen i zoologisk økologi med ei oppgåve om viper. I 2001 disputerte han med ei doktoravhandling på åtferd hos vipe. Frå 2003 til 2006 jobba han på eit forskingsprosjekt på åtferd hos vipe ved Konrad Lorenz Institute of Ethology ved Det austerrikske vitskapsakademiet i Wien. Han har mykje felterfaring frå vipemarker i Bergensregionen, på Jæren og på Öland i Sverige. Han har og arbeidd ved Avdeling for naturhistorie ved Universitetsmuseet i Bergen og er for tida tilsett ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Grønstøl har publisert mange vitskapelege og populærvitskaplege artiklar i bøker og tidsskrift, og ein stor del av desse arbeida handlar om vipa.